三字经全文带拼音

时间: 2018-12-23 08:31:12 分类: 美文

三字经全文带拼音

三字经全文带拼音

rén zhī chū  xìng běn shàn

人 之 初 ,性 本 善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 ,习 相 远。

gǒu bú  jiào  xìng nǎi qiān

苟 不 教 ,性 乃 迁。

jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

教 之 道 ,贵 以 专。

xī mèng mǔ    zé  lín chǔ

昔 孟 母 ,择 邻 处。

zǐ  bù  xué  duàn jī  zhù

子 不 学 ,断 机 杼。

dòu yān shān  yǒu yì fāng

窦 燕 山 ,有 义 方。

jiào wǔ zǐ   míng jù yáng

教 五 子 ,名 俱 扬。

yǎng bú jiào  fù  zhī guò

养 不 教 ,父 之 过。

jiào bù yán   shī zhī duò

教 不 严 ,师 之 惰。

zǐ  bù  xué   fēi suǒ yí [由828啦www.828La.Com整理]

子 不 学 ,非 所 宜。

yòu bù  xué   lǎo hé  wéi

幼 不 学 ,老 何 为。

yù  bù zhuó   bù chéng qì

玉 不 琢 ,不 成 器。

rén bù  xué   bù  zhī yì

人 不 学 ,不 知 义。

wèi rén zǐ   fāng shào shí

为 人 子 ,方 少 时。

qīn shī yǒu   xí  lǐ  yí

亲 师 友 ,习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 ,能 温 席。

xiào yú qīn   suǒ dāng zhí

孝 于 亲 ,所 当 执。

róng sì suì  néng ràng lí

融 四 岁 ,能 让 梨。

tì  yú zhǎng  yí xiān zhī

弟 于 长 ,宜 先 知。

shǒu xiào tì  cì jiàn wén

首 孝 弟 ,次 见 闻。

zhī mǒu shù   shí mǒu wén

知 某 数 ,识 某 文。

yī  ér  shí   shí ér bǎi

一 而 十 ,十 而 百。

bǎi ér qiān  qiān ér wàn

百 而 千 ,千 而 万。

sān cái zhě  tiān dì rén

三 才 者 ,天 地 人。

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 ,日 月 星。

sān gāng zhě  jūn chén yì

三 纲 者 ,君 臣 义。

fù  zǐ  qīn   fū  fù  shùn

父 子 亲 ,夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 ,曰 秋 冬。

cǐ  sì  shí   yùn bù qióng

此 四 时 ,运 不 穷。

yuē nán běi  yuē  xī dōng

曰 南 北 ,曰 西 东。

cǐ  sì fāng  yìng hū zhōng

此 四 方 ,应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ  mù  jīn tǔ

曰 水 火 ,木 金 土。

cǐ  wǔ xíng   běn hū  shù

此 五 行 ,本 乎 数。

yuē rén  yì   lǐ  zhì xìn

曰 仁 义 ,礼 智 信。

cǐ  wǔ cháng  bù  róng wěn

此 五 常 ,不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。

cǐ  liù gǔ   rén  suǒ shí

此 六 谷 ,人 所 食。

mǎ  niú yáng  jī quǎn shǐ

马 牛 羊 ,鸡 犬 豕。

cǐ  liù chù   rén suǒ sì

此 六 畜 ,人 所 饲。

yuē xǐ  nù    yuē āi  jù

曰 喜 怒 ,曰 哀 惧。

ài  wù  yù    qī qíng jù

爱 恶 欲 ,七 情 具。

páo tǔ  gé    mù  shí jīn

匏 土 革 ,木 石 金。

sī  yǔ  zhú   nǎi bā  yīn

丝 与 竹 ,乃 八 音。

gāo zēng zǔ   fù  ér shēn

高 曾 祖 ,父 而 身。

shēn ér zǐ    zǐ  ér  sūn

身 而 子 ,子 而 孙。

zì  zǐ  sūn   zhì xuán zēng

自 子 孙 ,至 玄 曾

nǎi jiǔ zú    rén zhī lún

乃 九 族 ,人 之 伦。

fù  zǐ  ēn    fū  fù cóng

父 子 恩 ,夫 妇 从。

xiōng zé yǒu  dì  zé gōng

兄 则 友 ,弟 则 恭。

zhǎng yòu xù  yǒu yǔ  péng

长 幼 序 ,友 与 朋。

jūn zé  jìng chén zé zhōng

君 则 敬 ,臣 则 忠。

cǐ  shí yì    rén suǒ tóng

此 十 义 ,人 所 同。

fán xùn méng  xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 ,须 讲 究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu

详 训 诂 ,明 句 读。

wéi xué zhě    bì yǒu chū

为 学 者 ,必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 ,至 四 书。

lún yǔ  zhě   èr shí piān

论 语 者 ,二 十 篇。

qún dì  zǐ    jì shàn yán

群 弟 子 ,记 善 言。

mèng zǐ zhě   qī piān zhǐ

孟 子 者 ,七 篇 止。

jiǎng dào dé  shuō rén yì

讲 道 德 ,说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ  sī bǐ

作 中 庸 ,子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 ,庸 不 易。

dà xiǎo dài   zhù lǐ  jì

大 小 戴 ,注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè  bèi

述 圣 言 ,礼 乐 备。

yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

曰 国 风 ,曰 雅 颂。

hào sì  shī  dāng fěng yǒng

号 四 诗 ,当 讽 咏。

shī jì  wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 ,春 秋 作。

yù  bāo biǎn  bié shà nè

寓 褒 贬 ,别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 ,有 公 羊。

yǒu zuǒ shì  yǒu  gǔ  liáng

有 左 氏 ,有 谷 梁。

jīng jì míng  fāng dú  zǐ

经 既 明 ,方 读 子。

cuō qí  yào   jì  qí  shì

撮 其 要 ,记 其 事。

wǔ  zǐ  zhě   yǒu xún yáng

五 子 者 ,有 荀 扬。

wén zhōng zǐ  jí  lǎo zhuāng

文 中 子 ,及 老 庄。

jīng zǐ tōng  dú  zhū shǐ

经 子 通 ,读 诸 史。

kǎo shì xì    zhī zhōng shǐ

考 世 系 ,知 终 始。

zì  xī nóng   zhì huáng dì

自 羲 农 ,至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 ,居 上 世。

táng yǒu yú   hào  èr dì

唐 有 虞 ,号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 ,称 盛 世。

xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng

夏 有 禹 ,商 有 汤。

zhōu wén wǔ  chēng sān wáng

周 文 武 ,称 三 王。

xià chuán zǐ  jiā tiān xià

夏 传 子 ,家 天 下。

sì  bǎi zǎi  qiān xià shè

四 百 载 ,迁 夏 社。

tāng fá xià   guó hào shāng

汤 伐 夏 ,国 号 商。

liù bǎi zǎi   zhì zhòu wáng

六 百 载 ,至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu

周 武 王 ,始 诛 纣。

bā  bǎi zǎi   zuì cháng jiǔ

八 百 载 ,最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 ,王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 ,尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 ,终 战 国。

wǔ  bà qiáng  qī xióng chū

五 霸 强 ,七 雄 出。

yíng qín shì  shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 ,始 兼 并。

chuán èr shì chǔ  hàn zhēng

传 二 世 ,楚 汉 争。

gāo zǔ  xīng  hàn yè jiàn

高 祖 兴 ,汉 业 建。

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 ,王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 ,为 东 汉。

sì  bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 ,终 于 献。

wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 ,争 汉 鼎。

hào sān guó   qì liǎng jìn

号 三 国 ,迄 两 晋。

song qí jì  liáng chén chéng

宋 齐 继 ,梁 陈 承。

wéi nán cháo  dū jīn  líng

为 南 朝 ,都 金 陵。

běi yuán wèi  fēn dōng xi

北 元 魏 ,分 东 西。

yǔ  wén zhōu  yǔ  gāo qí

宇 文 周 ,与 高 齐。

dài zhì suí   yì  tǔ  yǔ

迨 至 隋 ,一 土 宇。

bú  zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 ,失 统 绪。

táng gāo zǔ   qǐ  yì  shī

唐 高 祖 ,起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 ,创 国 基。

èr  shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 ,三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 ,国 乃 改。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 ,及 汉 周。

chēng wǔ dài  jiē yǒu yóu

称 五 代 ,皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 ,受 周 禅。

shí bā chuán  nán běi hùn

十 八 传 ,南 北 混。

liáo yǔ jīn   dì  hào fēn

辽 与 金 ,帝 号 纷。

dài miè liáo  sòng yóu cún

迨 灭 辽 ,宋 犹 存。

zhì yuán xīng jīn xù  xiē

至 元 兴 ,金 绪 歇。

yǒu sòng shì  yì tong miè

有 宋 世 ,一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 ,兼 戎 狄。

míng tài zǔ   jiǔ qīn shī

明 太 祖 ,久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 ,方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 ,永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 ,煤 山 逝。

qīng tài zǔ  yīng jǐng mìng

清 太 祖 ,膺 景 命。

jìng sì fāng  kè  dà  dìng

靖 四 方 ,克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 ,乃 大 同。

shí èr  shì  qīng zuò zhōng

十 二 世 ,清 祚 终。

dú  shǐ zhě   kǎo shí lù

读 史 者 ,考 实 录。

tōng gǔ jīn   ruò qīn mù

通 古 今 ,若 亲 目。

kǒu ér  song  xīn ér  wéi

口 而 诵 ,心 而 维。

cháo yú sī    xī  yú  sī

朝 于 斯 ,夕 于 斯。

xī zhòng ní   shī xiàng tuó

昔 仲 尼 ,师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qí nxué

古 圣 贤 ,尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 ,读 鲁 论。

bǐ  jì  shì   xué qiě qín

彼 既 仕 ,学 且 勤。

pī  pú biān  xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 ,削 竹 简。

bǐ  wú  shū  qiě  zhī miǎn

彼 无 书 ,且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 ,锥 刺 股。

bǐ  bú  jiào  zì  qín kǔ

彼 不 教 ,自 勤 苦。

rú  náng yíng rú  yìng xuě

如 囊 萤 ,如 映 雪。

jiā suī pín   xué bú chuò

家 虽 贫 ,学 不 辍。

rú  fù  xīn   rú  guà jiǎo

如 负 薪 ,如 挂 角。

shēn suī láo  yóu  kǔ zhuó

身 虽 劳 ,犹 苦 卓。

sū  lǎo quán  èr  shí qī

苏 老 泉 ,二 十 七。

shǐ fā  fèn   dú  shū jí

始 发 奋 ,读 书 籍。

bǐ  jì  lǎo   yóu huǐ chí

彼 既 老 ,犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng yí  zǎo sī

尔 小 生 ,宜 早 思。

ruò liáng hào bā  shí èr

若 梁 灏 ,八 十 二。

duì dà tíng   kuí duō shì

对 大 廷 ,魁 多 士。

bǐ  jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 ,众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí  lì  zhì

尔 小 生 ,宜 立 志。

yíng bā suì  néng yǒng shī

莹 八 岁 ,能 咏 诗。

mì  qī  suì  néng fù  qí

泌 七 岁 ,能 赋 棋。

bǐ yǐng wù   rén chēng qí

彼 颖 悟 ,人 称 奇。

ěr  yòu xué  dāng xiào zhī

尔 幼 学 ,当 效 之。

cài wén jī   néng biàn qín

蔡 文 姬 ,能 辨 琴。

xiè dào yùn  néng yǒng yín

谢 道 韫 ,能 咏 吟。

bǐ  nǚ  zǐ   qiě  cōng mǐn

彼 女 子 ,且 聪 敏。

ěr  nán zǐ   dāng zì jǐng

尔 男 子 ,当 自 警。

táng liú yàn  fāng qī suì

唐 刘 晏 ,方 七 岁。

jǔ shén tóng  zuò zhèng zì

举 神 童 ,作 正 字。

bǐ  suī yòu  shēn yǐ  shì

彼 虽 幼 ,身 已 仕。

ěr  yòu xué  miǎn ér  zhì

尔 幼 学 ,勉 而 致。

yǒu wéi zhě   yì  ruò shì

有 为 者 ,亦 若 是。

quǎn shǒu yè  jī  sī chén

犬 守 夜 ,鸡 司 晨。

gǒu bù  xué   hé  wéi rén

苟 不 学 ,曷 为 人。

cán tǔ  sī   fēng niàng mì

蚕 吐 丝 ,蜂 酿 蜜。

rén bù  xué   bù  rú  wù

人 不 学 ,不 如 物。

yòu  ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 ,壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé  mín

上 致 君 ,下 泽 民。

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 ,显 父 母。

guāng yú qián yù  yú  hòu

光 于 前 ,裕 于 后。

rén  yí zǐ    jīn mǎn yíng

人 遗 子 ,金 满 赢。

wǒ jiào zǐ    wéi yì jīng

我 教 子 ,惟 一 经。

qín yǒu gōng  xì  wú  yì

勤 有 功 ,戏 无 益。

jiè zhī zāi   yí miǎn lì

戒 之 哉 ,宜 勉 力。

三字经全文带拼音(全文完)

 • 更多三字经全文带拼音推荐文章
 • 【贴身保镖叶秋】贴身保镖叶秋全文_贴身保镖叶秋【贴身保镖叶秋】贴身保镖叶秋全文_贴身保镖叶秋日期:10-10

  话题:贴身保镖叶秋,休闲阅读 网友解答:我有 是柳下挥的近身保镖吧邮箱给我我发给你 追问:没有啊你给网站给我就行了 回答: 网站啊 我看看 我一般都是下下来看的 追问:哦 我一般在电脑上看 不想下 回答:/?html/0/280/ 看看能不能看 追...

 • [解放你的思想]解放你的心灵:生命的重建(全文)_解放你的思想[解放你的思想]解放你的心灵:生命的重建(全文)_解放你的思想日期:10-12

  本文话题:解放你的思想,我的故事,母亲的,我的母亲,自我批评 导言(1) 我写好了这本书,希望同你一起分享。这本书与我的另一本蓝皮小书《治愈你的身体》有一部分内容是重合的,那本书已经作为心理模式导致身体疾病的权威著作被广泛接受。 在这本书里我安...

 • 【巧克力味的暑假全文】巧克力味的暑假_巧克力味的暑假全文【巧克力味的暑假全文】巧克力味的暑假_巧克力味的暑假全文日期:10-12

  话题:巧克力味的暑假全文,教育学习,暑假作文 辛苦了一个学期,同学们期待的暑假终于来到了! 这是一个巧克力味的暑假。因为在暑假里同学们开心的就像吃到巧克力一样。我的暑假开头就是玩、去朋友家玩……等到发暑假的第二天“七月三日”才开始写暑假作文...

 • 闪亮的日子全文阅读 作者:金满闪亮的日子全文阅读 作者:金满日期:10-13

  本文话题:怎么了,什么都,怎么会,什么意思,怎么玩 闪亮的日子全文阅读 作者:金满 《闪亮的日子》由/?集整理于网络,如文章内容侵犯了您的合法权益或者是侵犯了其他的法律法规,请与我们联系,我们将考虑删除闪亮的日子全文阅读页面。...

 • 【爵迹风津道14】爵迹风津道14回全文_爵迹风津道14【爵迹风津道14】爵迹风津道14回全文_爵迹风津道14日期:10-14

  话题:爵迹风津道14,休闲阅读 网友解答:已发送:部分内容: 【西之亚斯蓝.边境.约瑟芬塔城】 夜已经很深了。 整座驿站的灯火差不多都已经熄灭了。仅有零星几个房间的窗户还隐隐约透出些光亮来。 艾殴斯躺在床上,无法入睡。他旁边那张床上,吉尔伽美什穿着...

 • [诘责的读音]初二下语文所有的“读一读,写一写”词语的拼音_诘责的读音[诘责的读音]初二下语文所有的“读一读,写一写”词语的拼音_诘责的读音日期:10-18

  本文话题:诘责的读音,我的母亲 第一课《藤野先生》 绯红fēihóng: 深红色。 标致biāozhi:漂亮。这里是反语,用来讽刺。 落第luòdì:原指科举时代应试不中。这里指考试不及格。 不逊bùxùn:无礼。逊,谦逊。(不恭敬,没有礼貌;骄横。) 诘责jiézé: 质问...

 • 【提手旁一个然】问一个粤语字体。提手旁+然。用电脑拼音怎么打出来?_提手旁一个然【提手旁一个然】问一个粤语字体。提手旁+然。用电脑拼音怎么打出来?_提手旁一个然日期:10-19

  话题:提手旁一个然,休闲阅读,怎么打出来 “捻”字是繁体字,少用了。简化字是:捻。用拼音打:捻(nie,4/3)万能五笔输入法:捻(rwyn)捻(rwdo) 分享:作戰座狼 【提手旁一个然】问一个粤语字体。提手旁+然。用电脑拼音怎么打出来?...

 • 千字文全文带拼音完整版及解释千字文全文带拼音完整版及解释日期:12-10

  天地玄黄 (tiān d xun hung), 宇宙洪荒 (yǔ zhu hng huāng)。 日月盈昃 (r yu yng z), 辰宿列张 (chn xiǔ li zhāng)。 寒来暑往 (hnl i shǔ wǎng), 秋收冬藏 (qiū shōu dōng cng)。 闰余成岁 (rn y chng su), 律吕调阳 (lǜ lǚ to yng)。 云...

 • 菜根谭全文及译文菜根谭全文及译文日期:12-21

  收集了菜根谭全文及译文,大家可以参照阅读。之前也整理了1篇菜根谭名句和2篇菜根谭读后感,大家通过以下文字导航访问阅读: 1、菜根谭名句 2、菜根谭读后感1 3、菜根谭读后感2 菜根谭全文简介: 《菜根谭》是明代还初道人洪应明收集编着的一部论述修养、人...

 • 必须谨记的健康三字经必须谨记的健康三字经日期:06-07

  吃早餐,很重要,宜早更要营养好。 日出后,晨练宜,空气新鲜利身体。 指梳头,干洗脸,头脑清醒驻容颜。 洗洗鼻,揉揉眼,远离感冒和花眼。 齿常叩,舌常转,生津开胃齿固坚。 保健穴,常按摩,健身祛病好处多。 大步走,小步跑,一天万步比较好。 循渐进,...

 • 电力安全文章电力安全文章日期:04-05

  电力安全文章(一): 电力生产是一门十分复杂的系统工程,而生产安全又是这一系统工程中诸多因素综合作用的结果。一般而言,电力生产事故有三类:一是天灾,如雷电、大风、暴雨、施工爆破等不可控或不便控的自然因素,有其突发性。二是线路、设备、器材的先...

 • 汉语拼音教案全集汉语拼音教案全集日期:04-05

  篇一:汉语拼音 教案 全集 汉语拼音 1 教学a o e 教学目标: 1、知道学习汉语拼音能帮助识字和阅读,学习普通话。要学好汉语拼音。 2、学会a o e三个单韵母,认清形,读准音。 3、认识声调符号,在教师指导下正确认读带调的三个单韵母。 4、会在四线格内抄写...

 • 莫言获奖感言(全文)莫言获奖感言(全文)日期:04-05

  莫言 最著名的 电视剧 《红高粱》深受许多书迷的喜爱,莫言2012年成为第一个获得诺贝尔 文学 奖的中国籍作家,下面为大家分享了莫言的获奖感言,欢迎借鉴! 尊敬的瑞典学院各位院士,女士们、先生们: 通过电视或者网络,我想在座的各位,对遥远的高密东北乡...

 • 玉房秘诀全文译文玉房秘诀全文译文日期:04-05

  《玉房秘诀》玉房秘诀是我国房中术的权威,书中所提及的,衡之古今皆无不当之处。下面是小编整理的玉房秘诀全文译文,希望对你有帮助。 玉房秘诀原文: 第一之忌,晦朔弦望,以合阴阳,损气;以是生子,必刑残,宜深慎之。 第二之忌,雷风,天地感动,以合阴...

 • 菜根谭全文译文讲解菜根谭全文译文讲解日期:04-05

  《菜根谭》全文及译文就在下面哦,各位,我们看看下面,欢迎各位阅读哦! 菜根谭全文译文讲解 1、弄权一时,凄凉万古 栖守道德者,寂寞一时;依阿权势者,凄凉万古。达人观物外之物,思身后之身,守受一时之寂寞,毋取万古之凄凉。 【大意】 一个坚守道德规...

 • 孝经全文及译文孝经全文及译文日期:04-05

  孝经是中国古代的儒家伦理学著作,下面是小编为大家搜集整理出来的有关于孝经全文及译文,希望可以帮助到大家! 孝 经 《孝经》简介 《孝经》中国古代儒家的伦理学著作。传说是孔子自作,但南宋时已有人怀疑是出于后人附会。清代纪昀在《四库全书总目》中指...

 • 读《三字经》有感500字读《三字经》有感500字日期:04-05

  【第1篇】 《三字经》是我国悠久历史文化的的精华,也是我们中国人的国学。《三字经》三个字为一句话,一段共有四句。《三字经》主要是 写人 的善、恶、学、孝、礼、仪,它是一本很有教育意义的书,它教育我们要爱国爱校,亲师爱友,勤于读书……它教会我们...

 • 三字经读后感300字三字经读后感300字日期:04-05

  【第1篇】 《三字经》上至天文地理,下至诸子百家,内容丰富,包罗万象是历史、社会、人生的小百科全书。这不,我最近读了这本叫《三字经》的书。里面有很多很多的种类如:名人类(孟母)、人生类季节类等等多种类型。 一篇三字经都有翻译文,原文,故事等。...

 • 《三字经》读后感400字《三字经》读后感400字日期:04-05

  【第1篇】 去年, 爸爸 给我买了一本《三字经》,我认真地读了起来,发现它还真的是“耐人寻味”呀!它讲述的是人们做人的准则,是一本非常具有启示性的书,我就从其中获得了很大的收获。 《三字经》里我最喜欢这两句:“香九龄,能温席,孝于亲,所当执;融...

 • 《三字经》读后感600字《三字经》读后感600字日期:04-05

  【第1篇】 我读过很多书,有天文书,有历史书,有童话书,有漫画书等等。这些书使我丰富了知识,开阔了视野,得到了很多启示,懂得了许多道理。其中,令我感悟最深的就是《三字经》这本书。它不仅是中华文化的经典作品,也是我的好 老师 。每一次读它,都能...